دانلود فیلم 1986

دانلود فیلم اجاره نشین ها

دانلود فیلم اجاره نشین ها

خانه‌ ای که وارثانش معلوم نیست، تعدادی مستاجر دارد. این خانه نیازمند تعمیرات کلی است ولی بی توجهی مباشر که قصد تصاحب خانه را دارد، باعث می‌شود به رغم تلاش‌ های ساکنان، ...